Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Sigma Data Learning B.V.

Sigma Data Learning B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80030254 en is gevestigd aan de Beemsterboerstraat 8 (1271 SE) te Huizen.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Dienstverlener: Het bedrijf die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Sigma Data Learning.
 3. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: Het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Sigma Data Learning.
 5. Deelnemer: De natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt aan de training van Sigma Data Learning.
 6. Aanbod: Ieder aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door Sigma Data Learning.
 7. Diensten: De diensten die Sigma Data Learning aanbiedt, zijn het geven van training en coaching op het gebied van ICT, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot diverse Microsoft-trainingen met betrekking tot Microsoft Data Platform en Microsoft Business Intelligence- en Analytics-oplossingen, alsmede het geven van trainingen door Sigma Data Learning zelf ontwikkeld op het gebied van business intelligence, analytics en (big) data platforms.
 8. Opdracht: De uitvoering van de overeenkomst door Sigma Data Learning ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: De overeenkomst (op afstand) tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. Website: De website die Sigma Data Learning gebruikt is: www.sigmadatalearning.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sigma Data Learning, elke overeenkomst tussen Sigma Data Learning en Opdrachtgever en op elke dienst die door Sigma Data Learning wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sigma Data Learning aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Sigma Data Learning is overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Partijen dienen zich aan de relevante wet- en regelgeving te houden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Sigma Data Learning gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De aanbiedingen van Sigma Data Learning zijn vrijblijvend. Sigma Data Learning is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Sigma Data Learning het recht een overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Sigma Data Learning gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Termijnen genoemd in het aanbod van Sigma Data Learning zijn te allen tijde indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sigma Data Learning niet tot oplevering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een aanbod c.q. offerte van Sigma Data Learning heeft aanvaard door deze schriftelijk of mondeling aan Sigma Data Learning te bevestigen.
 2. De overeenkomst komt tevens tot stand op het moment waarop Opdrachtgever een Aanbod van Sigma Data Learning heeft aanvaard door een dienst te plannen in de agenda van Sigma Data Learning en de hiervoor verschuldigde aanbetaling heeft voldaan en indien Sigma Data Learning deze uiterlijk 2 weken voor aanvang van de betreffende dienst schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Het inplannen van de dienst kan via de website van Sigma Data Learning of via derde partijen (Linkedin, Springest).
 3. Indien Opdrachtgever een aanbod c.q. offerte aanvaardt door een opdracht te geven aan Sigma Data Learning, zal Sigma Data Learning de opdracht van Opdrachtgever indien gevraagd schriftelijk bevestigen.
 4. Sigma Data Learning is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Een Aanbod is slechts geldig indien deze schriftelijk wordt gedaan door Sigma Data Learning aan Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Onder de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt in ieder geval verstaan de door Sigma Data Learning gemaakte kosten voor de aanschaf van het materiaal, lunch en reeds bestede uren ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 7. De offerte, zoals door Partijen akkoord is bevonden, is leidend voor de uitvoering van de overeenkomst. Alle voorstellen hierin zijn gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte juiste en volledige informatie.
 8. Het herroepingsrecht is niet van toepassing.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Sigma Data Learning een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen. De duur van de opdracht is medeafhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit van de informatie die Sigma Data Learning van Opdrachtgever verkrijgt, alsmede de door Opdrachtgever verleende medewerking.
 2. Zowel Opdrachtgever als Sigma Data Learning kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Sigma Data Learning ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd om een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd tussentijds op te zeggen, tenzij bij het aangaan van de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Opdrachtgever een reeds gesloten overeenkomst tussentijds opzegt is hij in elk geval gehouden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten van Sigma Data Learning te vergoeden. Sigma Data Learning behoudt steeds het recht een aanvullende schadevergoeding te eisen.
 5. Een reeds bevestigde opdracht kan tot 2 weken voor aanvang van de betreffende dienst kosteloos worden geannuleerd. Indien een opdracht binnen voorgenoemde termijn door Opdrachtgever wordt geannuleerd, zijn de door Sigma Data Learning daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd. Indien Opdrachtgever een aanbetaling heeft gedaan, zullen de daadwerkelijk gemaakte kosten worden verrekend met hetgeen reeds door Opdrachtgever is betaald.
 6. Zowel Opdrachtgever als Sigma Data Learning kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Sigma Data Learning nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Sigma Data Learning zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Sigma Data Learning staat in voor een professionele en deskundige dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De offerte op basis waarvan Sigma Data Learning zijn werkzaamheden uitvoert, is leidend voor de omhoud en de reikwijdte van de opdracht.
 3. Bij de uitvoering van de diensten is Sigma Data Learning niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Sigma Data Learning, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 4. Sigma Data Learning is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Opdrachtgever is verplicht alle door Sigma Data Learning verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens voor aanvang van de werkzaamheden te verstrekken. Bij gebreke hiervan is Sigma Data Learning niet in staat een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken op te leveren. Dit zal te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever komen.
 6. Sigma Data Learning zal, indien daartoe opdracht is gegeven, zorg dragen voor catering tijdens de training, waarbij rekening zal worden gehouden met eventuele allergie- en dieetwensen van Deelnemers. De catering wordt verzorgd door een externe, derde partij.
 7. Sigma Data Learning voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 8. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat afhankelijk is van diverse externe factoren die de beleving en resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de ICT-omgeving en benodigde software, alsmede de inspanning die deelnemers verrichten. Opdrachtgever blijft daarom voor zover de dienst op locatie van Opdrachtgever wordt uitgevoerd te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van voorgenoemde factoren en tevens voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 9. Enige voor de uitvoering van de dienstverlening benodigde computers en/of software en overige ICT-gerelateerde middelen van Opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden dienen aan alle door Sigma Data Learning bepaalde voorwaarden te voldoen. Sigma Data Learning is nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming in de voorgenoemde middelen.

Artikel 7 – Adviezen, coaching en training

 1. De training vindt naar keuze van Opdrachtgever plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Sigma Data Learning. Indien de training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is opdrachtgever verplicht de in het kader van de training vereiste faciliteiten en ICT-omgeving (tijdig) ter beschikking te stellen. Hieronder wordt in het bijzonder verstaan de toegang tot en beschikbaarheid van de vereiste online omgeving. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Sigma Data Learning is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training.
 2. De inhoud van de door Sigma Data Learning aangeboden training, coaching en gedurende de training verleende adviezen is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Sigma Data Learning de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de door Sigma Data Learning verleende adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van de door Sigma Data Learning verstrekte adviezen, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Adviezen afkomstig van Sigma Data Learning zien te allen tijde slechts op het gebied van software en ICT en betreffen nimmer inhoudelijke adviezen ten aanzien van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van de inspanning van deelnemers en diverse externe factoren die het leerproces van deelnemer kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde ICT-omgeving. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en beschikbaarheid van voorgenoemde factoren en tevens voor de tijdige en juiste aanlevering van de in het kader van de dienstverlening benodigde gegevens en informatie. Bij gebreke hiervan is Sigma Data Learning gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Sigma Data Learning. Indien dit van invloed is op de uitvoering van de dienstverlening, kan dit tot gevolg hebben dat geplande afspraak gewijzigd en/of verplaatst kan worden.
 4. Opdrachtgever zal Sigma Data Learning schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 5. Sigma Data Learning voert haar dienstverlening uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 6. Indien Sigma Data Learning de werkzaamheden verricht op de locatie van Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht alle door Sigma Data Learning gevraagde faciliteiten (in redelijkheid) te verschaffen. Dergelijke faciliteiten betreffen in ieder geval de beschikbaarheid van de werkplek, de medewerking van de deelnemers, het verstrekken van eventueel benodigde apparatuur, de beschikbaarheid van de vereiste software, alsmede de rechten tot gebruik van dergelijke software.

Artikel 7A – Deelname aan de training

 1. Opdrachtgever dient betreffende Deelnemers tijdig aan te melden voor deelname aan een training. Hierbij dienen Deelnemers te voldoen aan eventueel door Sigma Data Learning gestelde voorwaarden. Sigma Data Learning zal Opdrachtgever en/of de betreffende Deelnemers indien aanvullende voorwaarden zijn vereist, hier tijdig van op de hoogte brengen.
 2. Opdrachtgever kan de keuze voor de gewenste training en de datum hiervan kenbaar maken via de website van Sigma Data Learning. Sigma Data Learning zal uiterlijk 2 weken voor aanvang van de betreffende training aan Opdrachtgever (of diens daartoe aangewezen verantwoordelijke) een bevestiging sturen met alle relevante informatie. Sigma Data Learning is gerechtigd de training te annuleren of verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat ter uitsluitend oordeel van Sigma Data Learning om een training te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe datum niet kan, althans indien het minimumaantal deelnemers niet gehaald kan worden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van reeds betaalde gelden, of kunnen de Deelnemers op een andere datum deelnemen aan een training. Indien er teveel aanmeldingen zijn is Sigma Data Learning gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden, dit zal tijdig met Opdrachtgever overlegd en gepland worden.
 3. Indien 2 weken voor aanvang van een training niet is voldaan aan het minimumaantal Deelnemers vereist voor die betreffende training, zal deze komen te vervallen of worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.
 4. Indien een Deelnemer besluit gedurende de training te stoppen heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden ten aanzien van deze Deelnemer.
 5. Indien de aanvang of voortgang van de overeenkomst of training wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig door Sigma Data Learning is ontvangen of door andere omstandigheden welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Sigma Data Learning het recht Opdrachtgever (tijdelijk) de toegang tot de training te weigeren totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen.
 6. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in de voorgaande leden komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Sigma Data Learning spant zich in om de training binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
 8. Opdrachtgever is verplicht Sigma Data Learning tijdig op de hoogte te stellen indien en voor zover één van diens deelnemers gedurende de training een daadwerkelijke tekortkoming van Sigma Data Learning heeft opgemerkt of op een andere wijze ontevreden is over de uitvoering van de betreffende training, zodat Sigma Data Learning de redelijke mogelijkheid tot herstel van een dergelijke klacht/ontevredenheid wordt geboden.

Artikel 8 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Sigma Data Learning is gerechtigd hiervoor een aparte overeenkomst te verlangen. Sigma Data Learning is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwijzen naar een bevoegde derde.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra (spoed)werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Sigma Data Learning gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Indien aanvullende werkzaamheden of wijzigingen het gevolg zijn van nalatigheid van Sigma Data Learning, of Sigma Data Learning een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9 – Oplevering

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Sigma Data Learning of door andere omstandigheden welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Sigma Data Learning recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Sigma Data Learning bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Ingeval van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Sigma Data Learning gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Ook in geval van wijzigingen kan oplevering aangepast en/of gewijzigd worden.
 4. Sigma Data Learning spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Sigma Data Learning.
 5. De aard van de werkzaamheden van Sigma Data Learning brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Sigma Data Learning nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Sigma Data Learning.
 6. Indien Sigma Data Learning tijdens haar (verleende) diensten vertraging oploopt, deelt hij dit schriftelijk en onder vermelding van de oorzaak van de vertraging binnen een redelijke termijn na intreding van de vertraging mee aan Opdrachtgever.
 7. Indien de vertraging aan Opdrachtgever is toe te rekenen, is Opdrachtgever verplicht de tot dan gemaakte kosten van Sigma Data Learning te vergoeden.

Artikel 10 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn (gebracht).

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw). Indien Sigma Data Learning op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten en parkeergelden) gerekend worden. Een en ander wordt vooraf besproken met Opdrachtgever.
 2. Voor alle diensten afgenomen via de website dient Opdrachtgever een voorschot van 10% te voldoen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de dienst. Indien 2 weken voor aanvang van de dienst blijkt dat de betreffende training niet kan plaatsvinden (bijvoorbeeld door te weinig aanmeldingen), wordt het reeds betaalde voorschot aan Opdrachtgever gecrediteerd. Indien een training binnen 2 weken voor aanvang door Opdrachtgever wordt geannuleerd, zijn de door Sigma Data Learning daadwerkelijk gemaakte verschuldigd. Indien een dergelijk voorschot is betaald, zullen dergelijke kosten hiermee worden verrekend. Teveel betaalde gelden zullen aan Opdrachtgever worden gecrediteerd.
 3. Sigma Data Learning voert zijn dienstverlening uit conform het van tevoren overeengekomen tarief. Indien de duur van de Opdracht strekt over meerdere maanden is Sigma Data Learning gerechtigd de kosten van de overeenkomst tussentijds te factureren. De werkzaamheden worden in voorgenoemd geval maandelijks berekend op basis van nacalculatie.
 4. Indien sprake is van spoed, of Sigma Data Learning op aanwijzingen van Opdrachtgever haar werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Sigma Data Learning gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, doch binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Sigma Data Learning. Enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Sigma Data Learning kunnen partijen een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 9. Sigma Data Learning behoudt zich het recht voor om oplevering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 12 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Sigma Data Learning zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Sigma Data Learning meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Sigma Data Learning gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de in de branche geldende normen en voor zover voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst vereist gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Sigma Data Learning de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan informatie@sigmadatalearning.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Sigma Data Learning verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Sigma Data Learning tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Sigma Data Learning op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting

 1. Sigma Data Learning heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Sigma Data Learning gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Sigma Data Learning is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Sigma Data Learning is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Sigma Data Learning is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Sigma Data Learning wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Sigma Data Learning, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Sigma Data Learning zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, machines, grondstoffen, apparatuur, programmatuur of materialen van Opdrachtgever en eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen en andere veranderende weersomstandigheden (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) ziekte van Sigma Data Learning en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Sigma Data Learning buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Sigma Data Learning leidt tot aansprakelijkheid van Sigma Data Learning, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid strekt maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Sigma Data Learning is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Sigma Data Learning geleverde diensten, vertragingsschade en renteschade.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Sigma Data Learning voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Sigma Data Learning geleverde diensten, tenzij voor zover Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Sigma Data Learning.
 4. De inhoud van het (op)geleverde advies van Sigma Data Learning is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij in het kader van dienst verleende adviezen opvolgt. Opdrachtgever is vrij om zijn eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Sigma Data Learning.
 6. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers en eventuele schadelijke gevolgen van het gedrag van deelnemers.
 7. Sigma Data Learning is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het downloaden van schadelijke programmatuur en/of gegevens door deelnemers gedurende de training en dit tot schade aan de ICT-omgeving van Opdrachtgever leidt. Indien een deelnemer schade toebrengt aan de ICT-omgeving van Sigma Data Learning door een voorgenoemde handeling of enige andere wijze oneigenlijk gebruikt maakt van de programmatuur van Sigma Data Learning en Sigma Data Learning hierdoor schade lijdt, is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Sigma Data Learning is in dergelijke gevallen gerechtigd een passende schadevergoeding te eisen.
 8. Sigma Data Learning is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 9. Sigma Data Learning staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sigma Data Learning verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en het tijdig verstekken van de informatie. Sigma Data Learning sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Sigma Data Learning vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sigma Data Learning binnen een half jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na een half jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Sigma Data Learning.
 12. De termijn genoemd in lid 10 is voor Opdrachtgever zijnde een natuurlijke persoon een jaar.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Sigma Data Learning en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Sigma Data Learning op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden, is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Sigma Data Learning zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Sigma Data Learning niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Sigma Data Learning en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Sigma Data Learning waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot het cursusmateriaal door Sigma Data Learning zelf gerealiseerd, berusten uitsluitend bij Sigma Data Learning en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien overeengekomen is dat een of meerdere van voorgenoemde werken van Sigma Data Learning worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Sigma Data Learning gerechtigd hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever dient een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding te betalen alvorens hij de betreffende werken met de daarop rustende IE-rechten of auteursrechten verkrijgt.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Sigma Data Learning rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder voor met commerciële doeleinde) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sigma Data Learning en het betalen van de geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Sigma Data Learning opgeleverde zaken, dient Sigma Data Learning expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sigma Data Learning rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 5. Sigma Data Learning is gerechtigd beeldmateriaal te maken en te plaatsen op de website en/of Social mediakanalen ten behoeve van reclame en promotiedoeleinden. Het staat Opdrachtgever vrij zijn toestemming hiervoor in te trekken.
 6. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Sigma Data Learning, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Sigma Data Learning verstrekt in het kader van een opdracht.
 2. Indien (aanvullende) gegevens van derden worden verkregen is Sigma Data Learning nimmer gehouden aan de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Sigma Data Learning van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Sigma Data Learning voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Sigma Data Learning verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Sigma Data Learning of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via informatie@sigmadatalearning.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sigma Data Learning de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Sigma Data Learning zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Sigma Data Learning en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Sigma Data Learning kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Sigma Data Learning en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.